Ημερίδα υποτρόφου Μαρίας - Ελένης Αλεξιάδη: «Από τη Βυζαντινή στη Μεταβυζαντινή Αγιολογία. Πηγές και Προσεγγίσεις».