Πολιτική Απορρήτου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Αντικείμενο Ενημερωτικού Σημειώματος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας εφεξής «το Ινστιτούτο», το οποίο εδρεύει στη Βενετία της Ιταλίας, επί της οδού Castello 3412 Τ.Κ. 30122 , με την ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, μόνον εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «ΓΚΠΔ»), του ν.4624/2019 και του ν.3471/2006 όπως ισχύουν. 

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα έχει ως στόχο να ενημερώσει τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας https://istitutoellenico.org/el/home-2/  (εφεξής η «ιστοσελίδα») σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνοι ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, το Ινστιτούτο ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
«Υποκείμενο των Δεδομένων»:  το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, π.χ. οι εκπαιδευόμενοι, οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι κ.λπ. 
«Συγκατάθεση»: του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
«Υφιστάμενη Νομοθεσία»: Η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο ν. 4624/2019, ο ν.3671/2006, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΔΕΕ») καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται το Ινστιτούτο

Δεδομένα που συλλέγει το Ινστιτούτο μέσω της ιστοσελίδας https://istitutoellenico.org/el/home-2/ (εφεξής η «ιστοσελίδα»)

Κατά την περιήγηση και τη χρήση  της ιστοσελίδας συλλέγονται και επεξεργάζονται τα ακόλουθα: 

Μητρώο ερευνητών

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Σκοπός Νομική Βάση Χρόνος Τήρησης Αποδέκτες
Δεδομένα ταυτοποίησης (λ.χ.ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας)
Δεδομένα επικοινωνίας (λ.χ.τηλέφωνο, κινητό, email)
Εκπαιδευτικά δεδομένα (λ.χ. στοιχεία βιογραφικού, συστατικές επιστολές)
Επαγγελματικά δεδομένα (λ.χ. ιδιότητα, επάγγελμα)
Στοιχεία έρευνας (λ.χ. θέμα έρευνας, πρόγραμμα έρευνας, αιτούμενο χρονικό διάστημα παραμονής)
Αξιολόγηση υποψηφίου Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ Οι προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες παραγραφής Εκτελούντες την επεξεργασία: Πάροχοι υπηρεσιών τήρησης δεδομένων
Άρθρο 9 παρ. 2 περ. θ’ ΓΚΠΔ
Δεδομένα ταυτοποίησης (λ.χ. ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας)
Δεδομένα επικοινωνίας (λ.χ.τηλέφωνο, κινητό, email)
Εκπαιδευτικά δεδομένα (λ.χ. στοιχεία βιογραφικού, συστατικές επιστολές)
Επαγγελματικά δεδομένα (λ.χ. ιδιότητα, επάγγελμα)
Στοιχεία έρευνας (λ.χ. θέμα έρευνας, πρόγραμμα έρευνας, αιτούμενο χρονικό διάστημα παραμονής)
Τήρηση Μητρώου ερευνητών Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ Οι προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες παραγραφής Εκτελούντες την επεξεργασία: Πάροχοι υπηρεσιών τήρησης δεδομένων

 

Παρουσίαση υπότροφων ερευνητών

Προσωπικά Δεδομένα Σκοπός Νομική Βάση Χρόνος Διατήρησης Αποδέκτες
Δεδομένα ταυτοποίησης (λ.χ. ονοματεπώνυμο)
Εκπαιδευτικά δεδομένα (λ.χ. στοιχεία βιογραφικού, πτυχίο, θέμα έρευνας)
Ανάδειξη ερευνητών Ινστιτούτου Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΓΚΠΔ Μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης Το δεδομένα καθίστανται δημόσια
Δεδομένα εικόνας

 

Φόρμα απόκτησης συγγραφικών εκδόσεων 

Προσωπικά Δεδομένα Σκοπός Νομική Βάση Χρόνος Διατήρησης Αποδέκτες
Δεδομένα ταυτοποίησης (λ.χ.ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας)
Δεδομένα επικοινωνίας (λ.χ.email)
Η απόκτηση συγγραφικών εκδόσεων από τους ενδιαφερόμενους Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ Οι προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες παραγραφής Εκτελούντες την επεξεργασία

*Δεν διενεργούνται επεξεργασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Δεδομένα που συγκεντρώνουμε αυτόματα

Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, συγκεντρώνουμε και πληροφορίες αυτόματα, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τις ρυθμίσεις γλώσσας, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία, τις ρυθμίσεις συσκευής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, τα στοιχεία δραστηριότητας, την ώρα χρήσης, το URL ανακατεύθυνσης, την αναφορά κατάστασης, πληροφορίες χρήστη (πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης), το λειτουργικό σύστημα, το αποτέλεσμα της περιήγησης (απλός επισκέπτης ή εγγεγραμμένος πελάτης), το ιστορικό περιήγησης, το είδος των δεδομένων που είδατε. Μπορεί επίσης να συγκεντρώσουμε δεδομένα μέσω cookies. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, κάντε κλικ εδώ.

Δικαιώματα  των Υποκειμένων των δεδομένων

Το Ινστιτούτο μεριμνά ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων, για την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία. 

Ειδικότερα, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Πρόσβαση Διόρθωση

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Περιορισμό Διαγραφή  Φορητότητα

Για όσες δραστηριότητες επεξεργασίας βασίζονται στη συγκατάθεση, τα υποκείμενα δύνανται οποτεδήποτε το επιθυμούν να την ανακαλέσουν.

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, το Ινστιτούτο θα ανταποκριθεί άμεσα [σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος], ενημερώνοντάς σας  γραπτώς για την πρόοδο ικανοποίησης του. 

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ινστιτούτο, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων το Ινστιτούτο στο dpoistitutoellinico@gmail.com .

Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων-Κουμπιά κοινωνικών μέσων

Στον παρόντα Ιστότοπο υπάρχουν κουμπιά κοινωνικών μέσων – Social media widgets (λ.χ. YouTube) με την χρήση των οποίων, αφού ο χρήστης συνδεθεί στο κοινωνικό δίκτυο, δημιουργείται ειδικό ψηφιακό αποτύπωμά του, για το οποίο τόσο το Ινστιτούτο όσο και το ίδιο το κοινωνικό δίκτυο, ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. 

Για το Ινστιτούτο σκοπός της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων αποτελεί η βελτίωση της  λειτουργικότητας του ιστοτόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η ανάλυση της επισκεψιμότητάς του. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι  η εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων του ινστιτούτου (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1 περ. στ’) 

Το Ινστιτούτο δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταγενέστερη επεξεργασία διενεργηθεί σε αυτά από τους από κοινού Υπευθύνους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επεξεργασίας δεδομένων και τις επιλογές ρύθμισης των δικτύων αυτών, μπορείτε να επισκεφθείτε την  παρακάτω ιστοσελίδα:

https://www.youtube.com/channel/UC_Psu9WrmIV-AhPBNq3xDXQ  
https://policies.google.com/privacy 

Γενικό

[…]

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και το ν. 4624/2019. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο email dpoistitutoellinico@gmail.com .