Επιστημονική Ημερίδα υποτρόφου Αριστέας Γρατσέα Ναυτιλία και εμπόριο στη Μεσόγειο: Άνθρωποι, εμπορεύματα, ναυτιλιακές επιχειρήσεις (15ος-19ος αι.)