Θησαυρὸς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Thesaurus Graecae linguae, Ab Henrico Stephano constructus. In quo praeter alia plurima quae primus praestitit, (paternae in Thesauro Latino diligentiae aemulus) vocabula in certas classes distribuit, multicipli derivatorum serie ad primigenia, tanquam ad radices unde pullulant, revocata. Thesaurus lectori, Nunc alii intrepide vestigia nostra sequantur. Me duce plana via est quae salebrosa fuit

No Image Available

Θησαυρὸς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Thesaurus Graecae linguae, Ab Henrico Stephano constructus. In quo praeter alia plurima quae primus praestitit, (paternae in Thesauro Latino diligentiae aemulus) vocabula in certas classes distribuit, multicipli derivatorum serie ad primigenia, tanquam ad radices unde pullulant, revocata. Thesaurus lectori, Nunc alii intrepide vestigia nostra sequantur. Me duce plana via est quae salebrosa fuit

 Author: Henricus Stephanus (= Henri Estienne)  Category: 16th Century  Publisher: Henri Estienne  Published: 1572  Place: Genève
 Description:

Call number: A.41

Subject: Multilingual Book

 Back