Πεντηκοστάριον […]

No Image Available

Πεντηκοστάριον […]

 Category: 16th Century  Publisher: Ἐν οἰκίᾳ Ἀνδρέου καὶ Ἰακώβου τῶν Σπινέλλων (= Andrea & Giacomo Spinelli)  Published: 1552  Place: Venezia
 Description:

Call number: A.7

Subject: Religious

 Back